วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-7050 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านโสกหมูและภายในบ่อขยะในส่วนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อโต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง