วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.หนองหาน อ.หนองหานจ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เลือกตั้งตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างขุด กลบ เกลี่ย บ่อขยะ อบต.หนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
จ้างทำเอกสารเกี่ยวกับประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเลือกตั้ง(หมึกพิมพ์บัญชี กระดาษพิมพ์บัญชี) ตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง(ใช้ในการรับสมัคร) ตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง