วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗ (ซอยสบายใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลในการสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙ (สายบ้านโสกหมู-บ้านหนองลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกหนองส่องแมว บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (๘๓-๖๕๕๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตูกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ (๘๓-๗๐๕๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง