วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนยอ หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนยอ หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ (สายที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ (สายที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๕๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง