วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ 15 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 19 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 13 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 12 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 8025 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 2578 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กฉ 8025 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน ขก 2578 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-8848 อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง