วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2566
ซื้อผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างตรวจคัดกรองเพื่อตัดแว่นสายตา ตามโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ ตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เวที ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ระบบประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง