วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านพระธาตุสร้างแข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาพาหนะตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (๘๓-๖๕๕๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ (ผฉ ๘๕๙๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อถังขยะเปียก ตามโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง