วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระธาตุสร้างแข้ หมู่ที่ 19 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหาน หมู่ที่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเชียง หมู่ที่ 13 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 17 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดและขาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-7050 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านโสกหมูและภายในบ่อขยะในส่วนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง