วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนยอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒ (สายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเชียง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบรับแรงดึงสำเร็จรูป บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ยาว (โซฟา) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง