วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายทางที่2) บ้านหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 (สายที่2) บ้านเชียงงาม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยาง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านหนองงิ้ว ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายที่ 1 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารเเละน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างวางทอระบ่ายน้ำ คศล.บ้านนองบ่อ หมู่ที่ 14 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างขุดลอกหนองบักตู้ หมู่ที่ 17 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อโต๊ะประชุม วัสดุทำจากไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยดาน หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง