วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2562
จ้างขอเสนอความต้องการดำเนินการบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องอัดสำเนาเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 - 30 กันยายน พ.ศ2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อกระสอบทรายและทรายเพื่อทำ ทำนบกระสอบทราย ม. 1 บ้านหนองงิ้ว ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายและส่วนที่ขาด หมู่ที่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายและส่วนที่ขาด หมู่ที่ 8 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างทำเอกสารเกี่ยวกับประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายและส่วนที่ขาด หมู่ที่ 4 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง