วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ศก.๐.๔๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม.หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ศ.ส.ล ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๒ บ่อ บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (จุดที่๑ หลังโรงเรียนบ้านเชียงงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ศ.ส.ล ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๒ บ่อ บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (จุดที่๒ ปลายทางรางระบายน้ำในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาดภายในตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำไฟฟ้าหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง