วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 12 สายที่3 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 12 สายที่ 2 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง สายที่1 หมู่ที่ 12 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อถังขยะมูลฝอย ตามโครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางหมู่ทีี่ 17 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ 17 (สายที่1) ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง