วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการประชาปลูกป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนเด็กเล็กประปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการเกรดปรับพื้นฐานทางเดินถนนลูกรังภายใน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง