วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่๕ บ้านม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างและขยายถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๑๖ บ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่๑๓ บ้านหัวเชียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่๗ บ้านหนองบ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๑๖ บ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง