วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานีั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่5 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (เส้นภายในบ่ขยะอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8848 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อกล่้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง