วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารเเละเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำปฎิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อของที่ระดึก และวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ.หนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโพนยอ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง