วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่๗ บ้านหนองบ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๑๖ บ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (หมู่ที่๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผฉ ๘๕๙๘ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง