วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน (บ้านม่วง หมู่ที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน (บ้านยาง หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน (บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะ ๘๓-๘๘๔๘ อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างขุด กลบ เกลี่ยขยะ ณ สถานที่บ่อขยะ อบต.หนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง