วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อพันธ์ุไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมปล่อยปลาลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โซฟาสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านให้คนพิการ ตามโครงการสงเคราะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านให้คนพิการ ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง