วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุ ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมปล่อยปลาลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และท่อระบายน้ำ บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ห้องผู้อำนวยการกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ห้องผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านยาง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกหนองบ่อสาธารณะในส่วนที่ตื้นเขิน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และท่อระบายน้ำ บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และท่อระบายน้ำ บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง