วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ 13 บ้านหัวเชียง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อของที่ระลึก และวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจวิถีพอเพียงสู่ชุมชนและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาพาหนะตามโครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจวิถีพอเพียงสู่ชุมชนและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างขุด กลบ เกลี่ย บ่อขยะ อบต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ยางมะตอยสำเร็จรูป