วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทางหลวงท้องถิ่น อด.173-004 หมู่ที่18 ไปบ่อขยะอบต.หนองหานหมู่ที่ 9
10  เม.ย. 2566
จ้างคณะกลองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเครื่องบวงสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาร้อยพวงมาลัยกรดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างตรวจคัดกรองเพื่อตัดแว่นสายตา ตามโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ ตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง