วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
ซื้อถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างฝัง กลบ บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างฝัง กลบ บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมารถเกรด เกรดปรับระดับพื้นทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนยอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๑๖ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง