วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๔ (สายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงิ้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน ๒๓๑๒ บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแขวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง