วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
เช่าจ้างเหมาพาหนะตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหาตามโครงการฝึกอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อของที่ระลึก วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียนตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อเติมผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อสายส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาอาหารตามโครงการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตำบล(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง