วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ ตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการปรับปรุงต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตูกองช่าง) ขก-2578 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (๘๔-๓๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (๔ ประตู สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมบริการ CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง