วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗ (ซอยสบายใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ซื้อพันธ์ุไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โซฟา ขนาด ๒ ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถตักหน้า ขุดหลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง