วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อถางและล้มต้นไม้ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อฝาท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง