วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน (บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน (บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ (สายที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ (สายที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพระธาตุสร้างแข้ หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง