วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๘ (ข้างร้านคุ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙ (สายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๑๗ (สายทางรอบหนองฉิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหมู หมูที่ ๑๖ (สายทางบ้านโสกหมู หมู่ที่ ๑๖ ไปหลังบ่อทิ้งขยะ อบต.หนองหาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบรับแรงดึง สำเร็จรูป บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง