วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ทีี่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายรวมคะแนนผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรอง ตามโครงการฝึกอบรม กปน. อสม. และ รปภ. ในการจัดเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรค COVID 19 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อไฟฉุกเฉินโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-7050 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง