วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองงิ้ว ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านพระธาตุสร้างแข้ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคโควิิด 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเชียง หมู่ที่ 13 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน)
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง