วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านพระธาตุสร้างแข้ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมสัมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านสระพังทอง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาพาหนะตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง