วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้นิรภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (๘๓-๘๘๔๘ อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (๘๓-๘๘๔๘ อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (๘๓-๘๘๔๘ อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (๘๔-๓๐๐๕ อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง