วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ (สายที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ (สายที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๕๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงิ้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง