วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารตามโครงการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและสร้างทำนบดิน หน้าฝาย มข.2527 บริเวณหน้าวัดป่าดงยาง หมู่ที่ 5 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง(รถกระบะ 4 ประตูกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัวต์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง