วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านยาง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านหัวเชียง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านม่วง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภา อบต.หนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่องค้างพิจารณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างลงลูกรังปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง