วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายและส่วนที่ขาด หมู่ที่ 1 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบท ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก(ต่อเนื่อง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันการขาดสารอาหารไอโอดีนตามพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน สู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายททางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2312 - คุ้มหนองแก หมู่ที่ 15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง