วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ยาว (โซฟา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ยาว (โซฟา) กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ยาว (โซฟา) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ยาว (โซฟา) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างตรวจคัดกรองเพื่อตัดแว่นสายตา ตามโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (๘๓-๘๘๔๘ อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ผู้อำนวยการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง