วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงิ้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถเชฟ ๔ ประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง