วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายนสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดตั้งศูนย์กักตัวเพื่อควบคุมและสังเกตุอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรค covid 19 (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำยากำจัดแมลงดูดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง