วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2562
จ้างวางรางระบายน้ำ คสล. รับแรงดึงสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดสำเร็จรูปและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รับแรงดึงสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดสำเร็จรูป หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงามตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านม่วง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์โดยสารหลังคาสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง