วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อถังขยะมูลฝอยแบบยางรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง