วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโพนยอ ตามโครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสตามโครงการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 บ้านโพนยอ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุธงตราสัญลักษณ์ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับตกแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อธงตราสัญลักษณ์และผ้าประดับตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุคส์กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุคส์กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม หมู่ 14 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง