วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อการเกษตรภายในชุมชนบ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อการเกษตรภายในชุมชนบ้านหนองงิ้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ หมู่ที่16 บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 13 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน กองสาธารณสุข)
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณคอมพิมเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง