วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
ซื้อของที่ระลึกและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารตามโครงการเพิ่มสักยภาพผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อเสาธง ขนาด 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบ้านหนองบ่อ-หนองฝาย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุอรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างตามโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเป็นผิวถนน ค.ส.ล.สายทางแยก ถนนอุดรฯ-สกลฯ บ้านโพนยอ หมู่ที่ 8 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง