องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 218 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [ 2 ส.ค. 2562 ]152
162 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ [ 2 ส.ค. 2562 ]198
163 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]146
164 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 29 พ.ค. 2562 ]189
165 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562ฯ [ 11 ก.พ. 2562 ]146
166 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]158
167 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 23 ม.ค. 2562 ]170
168 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 29 พ.ย. 2561 ]155
169 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]144
170 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 2 ต.ค. 2561 ]155
171 โครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]140
172 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 มิ.ย. 2561 ]147
173 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 มิ.ย. 2561 ]156
174 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 พ.ค. 2561 ]148
175 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 พ.ค. 2561 ]140
176 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) [ 30 พ.ค. 2561 ]150
177 ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 30 พ.ค. 2561 ]148
178 คำสั่งมอบหมายอำนาจของนายก อบต.หนองหาน ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 พ.ค. 2561 ]152
179 ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 20 เม.ย. 2561 ]151
180 ประกาศรับสมัคเด็กเล็กเขาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (บ้านโสกหมู) ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]158
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11