องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมอง [ 22 ก.ค. 2563 ]9
2 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]12
3 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]10
4 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการฯ [ 18 ก.ย. 2562 ]11
5 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนต้นแบบ [ 16 ก.ย. 2562 ]10
6 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนมแม่ [ 9 ก.ย. 2562 ]10
7 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก [ 5 ก.ย. 2562 ]7
8 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนต้นแบบไร [ 2 ก.ย. 2562 ]9
9 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [ 2 ส.ค. 2562 ]12
10 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ [ 2 ส.ค. 2562 ]9
11 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 23 ม.ค. 2562 ]10
12 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 23 ม.ค. 2562 ]22
13 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 2 ต.ค. 2561 ]15
14 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2560 ]211
15 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2559 ]220
16 ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโศกหมู [ 30 พ.ย. 542 ]14