องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]0
2 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ฉบับท่ี 2) [ 28 มี.ค. 2563 ]21
3 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]8
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]8
5 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 23 ม.ค. 2562 ]15
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดและแข่งขัน งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 256 [ 27 ม.ค. 2560 ]206
7 ประกาศ จำหน่ายพัสดุชำรุด [ 30 พ.ย. 542 ]68
8 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 30 พ.ย. 542 ]18
9 ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโศกหมู [ 30 พ.ย. 542 ]12