องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู [ 18 มี.ค. 2563 ]145
122 มาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 [ 18 มี.ค. 2563 ]149
123 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 [ 19 ก.พ. 2563 ]137
124 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 14 ก.พ. 2563 ]135
125 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 14 ก.พ. 2563 ]136
126 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2563 ]133
127 ประกาศมาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]134
128 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]138
129 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]173
130 แจ้งแนวทางปฏิบัติถึงการแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]142
131 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานจ้าง อบต.หนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]137
132 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 20 ม.ค. 2563 ]139
133 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]138
134 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]158
135 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถาม และร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ม.ค. 2563 ]135
136 รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]134
137 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]139
138 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]128
139 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]132
140 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]133
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11