องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 218 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]240
102 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]144
103 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]64
104 โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจวิถีพอเพียงสู่ชุมชนและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]71
105 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 4 พ.ย. 2563 ]71
106 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]149
107 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]144
108 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]150
109 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]150
110 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]144
111 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]143
112 รายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]146
113 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]149
114 รายงานฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ของ อบต.หนองหาน [ 28 ก.ย. 2563 ]154
115 รายงานฐานข้อมูลทะเบียนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งตลาด [ 28 ก.ย. 2563 ]140
116 รายงานการจดทะเบียนจัดตั้งตลาดในพื้นที่ของ อบต.หนองหาน [ 28 ก.ย. 2563 ]145
117 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]145
118 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมอง [ 22 ก.ค. 2563 ]149
119 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]139
120 ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโศกหมู [ 15 เม.ย. 2563 ]156
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11