องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 218 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศเตือนการทุจริตในการสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 มี.ค. 2564 ]161
82 ประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 5 มี.ค. 2564 ]144
83 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]184
84 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]72
85 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]198
86 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวสตรี สตรีและบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้น้อย ไม่มีโอกาศศึกษาต่อ ว่างงาน เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 63 [ 25 ก.พ. 2564 ]149
87 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 15 ก.พ. 2564 ]65
88 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ [ 10 ก.พ. 2564 ]60
89 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ก.พ. 2564 ]68
90 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]145
91 ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 22 ม.ค. 2564 ]157
92 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]68
93 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2564 ]157
94 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]136
95 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]148
96 ประชาสัมพันธ์ประกาศการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]140
97 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]148
98 ประชาสัมพันธ์ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]156
99 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]136
100 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]60
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11